David Lichtenberg

VES

Kompletní ošetření vody pro vaši domácnost, firmu nebo instituci

Úpravny vody

Pro odstranění nežádoucích prvků a bakterií z pitné vody projektujeme, dodáváme a montujeme bakteriologické zabezpečení, úpravny vody.

Voda z domácího i centrálního zdroje musí mít požadovanou kvalitu. Snížená kvalita působí nepříjemné potíže. Jedná se o zápach či chuť, a může způsobovat i zdravotní potíže. Příčina spočívá ve zvýšeném obsahu sloučenin železa, manganu, vápníku, dusíku nebo hořčíku. Může se jednat i o přítomnost těžkých kovů. Takovou vodu je nezbytné upravit, nebo navrhnout konkrétní úpravnu vody.

Pro odstranění nežádoucích prvků a bakterií z pitné vody projektujeme, dodáváme a montujeme bakteriologické zabezpečení, úpravny vody na bázi zeolitických písků, birmových preparátů a greensandových písků. Dodáváme též úpravny vody s iontovými pryskyřicemi na likvidaci dusičnanů, vysokého obsahu vápníku a hořčíku ve vodě.

 • Dodáváme a montujeme dávkovací čerpadla.
 • Montujeme zařízení a úpravny vody pro chlazení, vodu kotelní a DEMI vodu.
 • Dodáváme a montujeme reverzní osmózy.
 • Provádíme asanační čerpání kontaminovaných vod.
 • Dodáváme desorbéry podle procenta kontaminace a požadovaného průtoku vody.

Při konkrétním návrhu úpravny vody dochází velmi často ke kombinaci několika stupňů úprav. Touto kombinací docílíme optimálního výsledku. Odstraníme či upravíme: radon, mechanické nečistoty, dusičnany, tvrdost vody, železo, mangan, berilium, rtuť, chlór, arsen, hliník.

Úprava pitné a užitkové vody

Navrhneme, dodáme a namontujeme níže uvedená řešení. Samozřejmostí je servis a poradenská činnost.

 • Změkčování. Úprava tvrdé vody v průmyslových procesech a potravinářství, předúprava vody pro náročné technologie.
 • Odželezňování a odmanganování. Plně automatické zařízení sloužící k odželeznění a odmanganování vody, nebo jako předúprava vody pro náročné technologie.
 • Písková filtrace. Filtrace říční či povrchové vody, a filtrace oběhové a technologické vody, používané v celé škále výrobních technologií.
 • Dechlorace. Zařízení s náplní aktivního uhlí, které zároveň slouží i k mechanické filtraci.
 • Demineralizace. Zařízení na výrobu demineralizované a odsolené (DEMI) vody.

 • Odkyselování. Zlepšování chuťových vlastností (ztvrzování) pitné vody a zvyšování pH vody. Využívá se dolomický nebo drcený vápenec.
 • Reverzní osmóza. Speciální technologie pro úpravu čisté vody. Jedná se o odstranění rozpuštěných minerálních i organických látek ve vodě, a odsolení vody.
 • Speciální technologie pro pitnou vodu. Odstraňování arsenu, berylia, amonných iontů, hliníku a dalších prvků v pitné vodě. Jedná se zejména o úpravy na pryskyřicích.
 • Desinfekce UV zářením
 • Bakteriologické zabezpečení Proporcionální dávkování aktivního chlóru a peroxidových preparátů.